Facebook Instagram Twitter Academia YouTube SoundCloud RSS

Edukacija i animacija

PRAKTIKUM za studente

tematska vođenja studenata kroz stalnu postavku

U saradnji sa Centrom za razvoj karijere (pri Univerzitetu u Beogradu, Filozofskom fakultetu) Muzej afričke umetnosti je 2013. godine započeo program prakse za studente završnih godina Filozofskog fakulteta.

Uz pоdršku kustоsа/mеntоrа, učеsnici u оvоm prоgrаmu stiču znаnjа o istorijatu muzeja i osnivačima, zbirkama, kao i glavnim temama u oblasti muzejskog istraživanja umetnosti i kulture Afrike. Istovremeno, studenti razvijaju veštine i tеhnikе neophodne za uspešno javno vođenje kroz stаlnu pоstаvku. Cilj programa je da se kroz samu praksu omogući studentima uvid u kustоsku prоfеsiјu.

Studenti biraju svoje teme vođenja kroz stalnu izložbu, osmišljavaju kretanje u skladu sa temom i naposletku prezentuju publici. U programu „Praktikum“ se insistira na ličnoj interpretaciji stalne postavke čime se studenti podstiču na slobodan, kreativni pristup materiji u kojem će izgraditi sopstveni odnos prema izloženim predmetima, a samostalnom selekcijom izgovorenog teksta izbeći reprodukovanje tuđih, već gotovih tekstualnih rešenja. Na ovaj način, studenti razvijaju sopstvene kreativne potencijale, ali i senzibilitet za reakciju publike na sadržaj i način njihove prezentacije.

Obuka u okviru programa „Praktikum”, počinje u martu i traje 2 meseca, u ritmu od dva časa nedeljno. Nakon obuke, tematska vođenja se otvaraju za javnost. Poziv za prijave za program „Praktikum” studentima se upućuje u februaru preko Centra za razvoj karijere Filozofskog fakulteta.

Program „Praktikum" osmislile su i vode kustosi MAU: Emilia Epštajn, antropolog i Ivana Vojt, istoričar umetnosti.